دسته: نظریه اعداد

  • اعداد اول

    اعداد اول

    عددی طبیعی بزرگ تر از یک را اول میگوییم، هرگاه تنها مقسوم علیه های مثبت آن عدد یک و خود آن عدد باشند. قضایا و تعاریف زیادی درباره اعداد اول مطرح شده است. در این مطلب به بیان برخی از آن ها می‌پردازیم.

  • طبقه بندی اعداد اول

    طبقه بندی اعداد اول

    در این مطلب جامع به بررسی طبقه بندی های مختلف اعداد اول می پردازیم.