برچسب: اصول

  • اعداد اول

    اعداد اول

    عددی طبیعی بزرگ تر از یک را اول میگوییم، هرگاه تنها مقسوم علیه های مثبت آن عدد یک و خود آن عدد باشند. قضایا و تعاریف زیادی درباره اعداد اول مطرح شده است. در این مطلب به بیان برخی از آن ها می‌پردازیم.