برچسب: اعداد تصادفی

  • تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۲)

    تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۲)

    در مطلب قبل، ضمن بیان برخی مزایای دست یابی به کمیت های تصادفی، به بررسی یکی از روش های تولید اعداد تصادفی، یعنی روش فیزیکی پرداختیم. همچنین بیان کردیم که این روش، اعداد تصادفی حقیقی (True Random Numbers) تولید می‌کند. نمونه ساده این روش، پرتاب تاس است.

  • تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۱)

    تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۱)

    زندگی ما مملوء از اتفاقات و اعداد تصادفی است. ممکن است فکر کنید بیشتر این اتفاقات خارج از کنترل ما هستند، و تصادفی بودن آنها یا برای ما سودمند نیست و یا در برخی موارد زیان بار است. اما باید درنظر گرفت که گاهی اوقات این اتفاقات تصادفی به نفع ما هستند.  حتی در برخی […]