برچسب: PRNG

  • تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۲)

    تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۲)

    در مطلب قبل، ضمن بیان برخی مزایای دست یابی به کمیت های تصادفی، به بررسی یکی از روش های تولید اعداد تصادفی، یعنی روش فیزیکی پرداختیم. همچنین بیان کردیم که این روش، اعداد تصادفی حقیقی (True Random Numbers) تولید می‌کند. نمونه ساده این روش، پرتاب تاس است.